1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen BeleeZ en een cliënt waarop de praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen BeleeZ
BeleeZ zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. BeleeZ werkt volgens de richtlijnen en hygiënecodes van de brancheorganisaties Anbos en Provoet. En zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan de praktijk melden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de specialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. BeleeZ moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak , aan de cliënt melden.

4. Betaling
BeleeZ vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele aankoop van producten contant of per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de specialist voorafgaand aan de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan zij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BeleeZ neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BeleeZ zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De specialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
BeleeZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialist is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BeleeZ is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
BeleeZ geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de specialist geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij de specialist gekochte producten, geld geen geld terug garantie, maar zal er een oplossing worden gezocht voor vervangende producten. Mocht dat niet lukken, kan de praktijk een tegoedbon uitschrijven.

9. Beschadiging & diefstal
BeleeZ heeft het recht een schadevergoeding van de cliënt te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De praktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking, gemeld worden bij de praktijk. BeleeZ moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de praktijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar maakt. Indien de praktijk en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BeleeZ het recht de cliënt de toegang te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen BeleeZ en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie in welk geval de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

BeleeZ Pedicure & Schoonheidspraktijk betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Zij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.